A A A

                   DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE doo.

HIDROELEKTRANA BAJINA BAŠTA
Trg Dušana Jerkovića br.1
31250 Bajina Bašta
+381(0)31 863 488
+381(0)31 864 354
Radovi na hidroenergetskom kolosu na Drini više Bajne Bašte, koji ljudskom voljom i znanjem zauzdaše razornu snagu reke, počeli su 1962. godine i trajali su četiri godine. Već 27. novembra 1966. godine Hidrocentrala "Bajna Bašta" u Perućcu svečano je puštena u pogon. Prvo su u rad puštena tri agregata snage po 92 megavata, a dve godine kasnije proradio je i četvrti agregat iste snage čime je hidroelektrana Bajna Bašta bila i u potpunosti završena.
 
Tehničke karakteristike:
Protočna hidroelektrana „Bajna Bašta“u Perućcu najveći je hidroenergetski objekat sagradjen na reci Drini. Reka je pregradjena betonskom branom visokom 90 metara i dugačkom 460 metara. Akomulaciono jezero u dužini od 52 kilometra proteže se do Višegrada i čuvene
"Na Drini ćuprije".
U mašinskoj zgradi instalisana su 4 agregata ukupne snage 368 megavata koji godišnje u proseku proizvedu oko milijardu i po KWh električne energije. Turbine su tipa Francis instalisane snage 92 megavata sa 136,36 obrtaja u minutu.
Generatori su proizvedeni u fabrici Rade Končar aktivne snage od 95 megavata.
Blok transformator je takodje iz proizvodnje Rade Končar i Minel, i nominalne snage je od 100 Mega-Volt -Ampera.
* Ukupna zapremina akumulacije je 345 kubnih hektometara.
* Površina sliva je 15.308 kvadratnih kilometara
* Energetski sadržaj bazena je 30 miliona kWh.
* Instalisani protok je 644 metara kubnih po sekundi
* Biološki minimum 50 metara kubnih po sekundi
 
TurbinaGeneratorBlok transformator
123
PostrojenjeStrujni pogonSliv
446
REVERZIBILNA ELEKTRANA BAJINA BAŠTA

Kada ćudljiva Drina na proleće i u jesen nadođe preko brane u Perućcu se preliva velika količina neiskorišćene vode. Stručnjaci su izračunali da je HE „Bajna Bašta“, zbog protočnog karaktera, gubila u proizvodnji 150 do 200 miliona kilovat časova električne energije godišnje. Godine 1976 pristupilo se realizaciji zamašnog i smelog poduhvata da se višak vode reke Drine cevovodima popne uz planinu i uskladišti u novu akumulaciju na Tari na području Zaovina. Akumulacija Reverzibilne HE formirana je u koritu reke Beli Rzav, izgradnjom nasutih brana u kanjonu reke i na prevoju sa leve strane reke. Veza između gornje i donje  akumulacije  ostvarena je dovodno-odvodnim tunelom, u čijem sklopu je mašinska zgrada sa dve jednostepene pumpe turbine koje mogu da rade i kao pumpe i kao turbine. Reverzibilna elektrana je puštena u rad 27.novembra 1982 godine. I tako se obistini predskazanje proroka Tarabića, Drina poteče uz brdo.
 
Tehničke karakteristike:
Maksimalna snaga elektrane u generatorskom režimu je 614 MW, sa prosečnom godišnjom proizvodnjom od oko 800 miliona do milijardu kilovat časova električne energije. Maksimalna ulazna snaga u pumpnom režimu je 620 MW. U proteklih 24 godine RHE je potvrdila sve svoje bitne karakteristike, odnosno svoje dobre strane i opravdanost njene izgradnje. To se naročito pokazalo u vreme nestašica i redukcija u potrošnji energije, kada je reverzibilna elektrana sa svojom rezervom energije, deponovane u akumulaciji na Tari uskakala u sistem i time doprinosila otklanjanju teškoća u snabdevanju potrošača. Reverzibilna hidroelektrana je po mnogo čemu jedinstvena na celom svetu. Ima najveću akumulaciju od oko 150 miliona kubika vode na Tari a  ima jedan od najvećih neto padova vode u svetu od 610 metara. Takođe prostorno ispod  brane „Lazići“ na Tari, sa tri pumpna agregata, pumpa se voda iz akumulacije „Spajići“ koja se gravitaciono skuplja iz sistema tri brane u akumulaciju Beli Rzav. Snaga pumpi je 3x800kW
 
* Ukupni instalisani protok je u turbinskom radu 129,2 metra kubna u sekundi a u punpnom radu103,4 metra kubna u sekundu.
* Turbine su proizvod japanske firme Tošiba tipa Francis imaju instalisanu snagu od 315 megavata po agregatu sa 429 obrtaja u minutu.
* Generatore je proizvela takođe Tošiba  i imaju snagu od 315 mega volt ampera po agregatu.
* Blok transformatori su proizvodnje Rade Končar nominalne snage 2 x 160 mega volt ampera po agregatu a prenosni odnos je 242/11 kilo volti .
* Ukupna zapremina akumulacije je 170  miliona metara kubnih a maksimalni energetski sadržaj akumulacije 195 gigavatčasova.
 
 
TurbinaGeneratorBlok transformator
91112
PumpaAkumulacijaPostrojenje
131415

DRINSKO-LIMSKE HE DOO
 
BAJINA BAŠTA
TRG DUŠANA JERKOVIĆA 1
31250 BAJINA BAŠTA
+ 381 (0)31 863 488
+ 381 (0)31 864 354
www.dlhe.rs