A A A

Fakultet veterinarske medicine Beograd

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ У БЕОГРАДУ

Факултет ветеринарске медицине у прву годину интегрисаних студија уписује 150 студената који се финансирају из буџета и 6 студената који плаћају школарину.

За упис у прву годину студија Факултета ветеринарске медицине у Београду може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење и који остваре одговарајући успех на класификационом (пријемном) испиту. Школарина за самофинансирајуће студенте прве године у академској 2015/16. износи 120.000 динара. Висина школарине за стране држављане износи 2.500 евра. Факултет утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину интегрисаних  студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину. Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен конкурсом и има више од 30 бодова. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом, и има више од 51 бода.

Поред пријавног листа, за пријаву за пријемни испит је потребно:

- фотокопија сведочанства сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)

- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)

- фотокопија извода из матичне књиге рођених

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара на жиро рачун

Факултета ветеринарске медицине бр. 840-1825666-41, позив на број 200-3, са сврхом уплате: накнада за пријемни.

Предаја докумената на конкурс за упис у школској 2015/2016. године на Факултету ветеринарске медицине у Београду је 25, 26. и 27. јуна 2015. године од 09 до 15 часова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних  академских студија полажу пријемни испит из хемије и биологије. Питања на пријемном испиту обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера. Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин: резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова (биологија 30 и хемија 30). Успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова. Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Кандидати који су завршили средње образовање, а у свом програму нису имали латински језик, дужни су да, пре него што приступе класификацијоном испиту, полажу допунски испит из латинског језика на Факултету ветеринарске медицине. Испит из латинског језика се полаже писмено, у виду тест питања.

Примери тестова за припрему класификационог испита за упис на Факултет ветеринарске медицине могу се купити у књижари факултета.
                                   FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU

                                   Bulevar oslobodjenja  br.18  11000  Beograd  Srbija
                                           Tel:  +381 11 3615 436
                                           Fax: +381 11 2685 936

1.jpg 2.jpg img_3903-640.jpg img_3977-640.jpg img_3980-640.jpg img_4070-640.jpg img_4133-640.jpg img_4169-640.jpg img_4201-640.jpg img_4339-640.jpg img_4357-640.jpg img_4498-640.jpg