A A A

ZLATIBORSKI HORIZONTI

PLAN TRŽNI CENTAR

Cilj izrade izmena i dopuna Plana je preispitivanje planiranih rešenja iz Plana detaljne regulacije za Tržni centar u okvirima zadatim projektnim zadatkom.

Površina obuhvaćena planom iznosi oko 3,07 ha. U planskom području zemljište je prema režimu korišćenja podeljeno na građevinsko zemljište javnih namena i građevinsko zemljište ostalih namena.

Građevinskom zemljištu javnih namena pripadaju javne saobraćajne površine, javne zelene površine, Kraljev trg i parcele za komunalnu infrastrukturu.

Građevinsko zemljište ostalih namena obuhvata stanovanje, centre, turizam i poslovanje.

Kod parkiranja potrebno  je  obezbediti  minimalno  propisani  broj  parking  mesta  prema normativima za određenu namenu objekta izgradnjom parking mesta u okviru objekta

ili u granicama građevinske parcele. Ukoliko nije moguće obezbediti propisani

broj  parking  mesta  u  okviru  sopstvene  parcele,  predviđeno  je  učestvovati  u

izgradnji javnih garaža i parking prostora u skladu sa opštinskom odlukom koja

reguliše ovu oblast.

Dozvoljeno je građenje u svakoj Planom predviđenoj građevinskoj zoni.  Svi potrebni urbanistički parametri za svaku lokaciju ili njene delove, kroz definisanje planskog okvira, dati su do maksimalnih vrednosti. Maksimalne vrednosti se ne mogu prekoračiti, a odstupanje je moguće samo na niže vrednosti.

Dozvoljena je izgradnja građevina za delatnosti iz oblasti turizma, trgovine, poslovanja, ugostiteljstva, zanatstva, kulture kao i smeštajnih stambenih kapaciteta i drugih komercijalnih delatnosti koji ne ometaju opšti razvoj područja i njegovih korisnika.

Kada je reč o regulaciji građevine prema javnom i otvorenom prostoru data građevina može biti postavljena sa povlačenjem u odnosu na  uličnu regulacionu  liniju  ali  se  po  pravilu  građevinska  i  regulaciona  linija poklapaju, ispusti   (balkoni,    terase,    erkeri   i   sl.)   na   spratovima    pojedinih građevina  mogu  se prepustiti u odnosu na datu građevinsku liniju  na nivou prizemne etaže samo u određenim slučajevima.

Opšta pravila za primenu arhitektonskih oblika i organizacije prostora obrađuju slojevit pristup i to obrazovanje skladne, ali prepoznatljive siluete na mikro i makro nivou, usklađivanje delova u celinu i komponovanje arhitektonskih detalja i celine.

Arhitekturom   objekata   treba   težiti    stvaranju savremenog arhitektonskog   i   likovnog   izraza   karakterističnog   za   područje Zlatibora.  Oblikovanje planiranih objekata mora biti usklađeno sa kontekstom u kome objekat nastaje, predviđenom namenom i osnovnim principima razvoja. Neka od polazišta koja se u procesu izgradnje neizostavno moraju primeniti svakako jesu i ambijentalno uklapanje u urbano okruženje, poštovanje i zaštita   postojećih  likovnih  i  urbanih   vrednosti mikroambijenata, te prepoznavanje važnosti uloge objekta u gradskom tkivu u zavisnosti od namene i pozicije. Računa se mora voditi i na racionalno  planiranje  izgrađenih  prostora  kroz  odnos  izgrađeno-neizgrađeno, poštovanje  izvornog  arhitektonskog  stila  u  slučajevima  izvođenja naknadnih  radova  na  objektima,  a  ukoliko  se  radi  o   objektima izrazitih arhitektonskih vrednosti, na  korišćenje arhitektonski atraktivnih i upečatljivih formi i oblika za objekte koji svojom pozicijom i namenom predstavljaju potencijalno nove simbole u okruženju.

Ovaj tekst deo je projekta „ zlatiborski horizonti“ koji sufinansira opština Čajetina. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži